Skådebanans stadgar för regionerna


Normalstadgar för regionala Skådebanor antagna vid Riksskådebanans årsmöte 2006

§ 1 Ändamål och syfte

 

 

Den regionala Skådebanan är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar i och av egen kraft och genom sina medlemsorganisationer för att ur ett rättviseperspektiv göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.

 

Med konst menas här all slags konst utan kommersiellt uppsåt; scenkonst, musikkonst, bildkonst och skönlitteratur.

§ 2 Uppgift

 

 

Den regionala Skådebanan kan initiera konst och kulturverksamhet både i egen regi och tillsammans med andra.

 

Denna uppgift genomförs bland annat genom

 

att svara för och utveckla kontakter med alla slags konst- och kulturintressenter på regional nivå

att utveckla kontakter med den regionala Skådebanans medlemsorganisationer

 

samt genom

 

att stödja Skådebaneverksamheten på lokal nivå.

 

§ 3 Organisation

 

Moment 1

Skådebanerörelsens juridiskt självständiga led är Riksskådebanan samt de regionala Skådebanorna som benämns Skådebanan med ett tillägg som klargör namnet för Skådebaneregionens geografiska verksamhets- och ansvarsområde.

Den regionala Skådebanans geografiska gränser beslutas av Riksskådebanans styrelse.


Den regionala Skådebanan är medlem i Riksskådebanan.


Beslutar regional Skådebana att inrätta lokal skådebana eller motsvarande kvarstår det juridiska ansvaret för underorganisation hos den regionala Skådebanan.

 

Moment 2
Den regionala Skådebanans beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 4 Medlemskap

 

Moment 1
Rätt till medlemskap har organisation inom regionen eller organisation på
motsvarande regional nivå.

 

Medlemsorganisation har rätt att utse ombud till årsmötet.

 

Enskild person kan teckna medlemskap i den regionala föreningen. Formerna för detta beslutas av årsmötet. Medlem ska dela skådebanerörelsens värderingar, idé och syfte enligt ändamålsparagrafen.

 

Moment 2
Medlem betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställer.

 

Moment 3
Medlem som uppsåtligen skadar den regionala Skådebanan kan uteslutas genom styrelsebeslut.

§ 5 Årsmötet

 

Moment 1
Årsmötet är den regionala Skådebanans högsta beslutande organ.

 

Moment 2
Årsmöte hålls före mars månads utgång.

 

Moment 3
Till årsmötet utser varje medlemsorganisation ett ombud och en ersättare för denne för en mandattid om ett år.

Varje ombud har en röst.
Ledamot i Skådebanans styrelse får inte utses till ombud, inte heller anställda i Skådebanan.

 

Moment 4

Uppgift om valda ombud och ersättare ska meddelas den regionala Skådebanans styrelse senast en månad innan det att ordinarie årsmöte äger rum.

 

Senast två veckor innan årsmötet äger rum ska ombuden ha tillgång till årsmöteshandlingar.

 

Moment 5

Styrelsen och revisorerna är med vid årsmötet och har där yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsen och revisorerna har ingen rösträtt under punkten ansvarsfrihet.

 

Personal med ansvar för verkställighet deltager med yttrande och förslagsrätt.

 

Moment 6

Samtliga medlemmar i den regionala Skådebanan har möjlighet att väcka frågor inför årsmötet; motioner ställda till årsmötet ska vara den regionala skådebanan tillhanda senast en månad innan årsmötet äger rum.

 

 

Moment 7
Vid årsmötet fattas beslut i öppen omröstning.

 

Om röstberättigad så önskar ska val hållas i sluten omröstning.

 

 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

 

 

Moment 8
Extra möte kan hållas när styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av medlemmarna begär det. 

 

 

Det är bara de frågor som angivits i kallelsen och inga andra som kan behandlas vid extra möte.

§ 6 Styrelsen

 

Moment 1

Styrelsen för en regional Skådebana ska bestå av en ordförande och högst åtta övriga ledamöter samt minst två ersättare.

 

Mandattiden är två år varvid hälften av ledamöterna väljas vartannat år.

 

Mandattiden för styrelseersättare är ett år.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

 

Moment 2
I de fall där Skådebanan har anställd i arbetsledande ställning svarar denne för den löpande förvaltningen enligt de beslut som styrelsen fattar.

 

Anställd i arbetsledande ställning deltager i styrelsens sammanträden med förslags- och yttranderätt.

 

Den regionala Skådebanans styrelse beslutar om fördelning av regionalt stöd till lokala Skådebanor.

 

Moment 3

Under verksamhetsåret ska styrelsen hålla minst tre sammanträden.

 

Utöver de sammanträden som styrelsen fastställt kan sammanträden hållas på ordförandens eget initiativ eller om minst hälften av styrelsens övriga ledamöter så begär.

 

Inbjudan till möte ska ske två veckor innan sammanträde äger rum.

 

Med inbjudan ska följa handlingar; dagordning och beslutsunderlag.

 

Moment 4
När minst hälften av ledamöterna är närvarande – är styrelsen beslutför.

 

Moment 5
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.

 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst – utom vid de val där lotten avgör.

 

Moment 6
Protokoll ska vara tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer, för revisorer och för Riksskådebanan.

 

Moment 7

Styrelsen beslutar om medlemskap.

I de fall där styrelsen inte anser sig kunna bevilja medlemskap går ärendet till årsmötet för avgörande.

 

Moment 8
Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott (AU).

 

Arbetsutskottet ska bereda styrelsens sammanträden.

 

Arbetsutskottet har beslutsrätt i den ordning som styrelsen själv beslutar.

 

Moment 9

Protokoll från arbetsutskottets möten ska vara tillgängligt för styrelsens ledamöter och för revisorerna.

§ 7 Förvaltning och räkenskaper

 

Moment 1
Räkenskapsåret är ett kalenderår och sträcker sig därmed från 1 januari till sista december.

 

Moment 2
Den regionala skådebanans firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.


Vid uttag i bank och vid tecknande av avtal ska firman tecknas av två i förening.

 

Moment 3
För räkenskapsåret ska styrelsen avge räkenskapsrapport – upprättad enligt god redovisningssed.

 

Moment 4
Senast sex veckor efter räkenskapsårets utgång ska årsredovisningen lämnas till revisorerna.

 

Moment 5
Årsredovisningen och revisorernas berättelse ska överlämnas till medlemsorganisationerna.

§ 8 Revisorer

 

Moment 1
Två revisorer och ersättare för dessa ska utses för att granska styrelsens förvaltning.


Av revisorerna ska minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Granskningen ska ske enligt god revisionssed.


Revisionen ska också granska om verksamheten varit förenlig med organisationens bärande idé.

 

Moment 2
Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till den regionala skådebanans styrelse högst två veckor efter det att de tagit del av den regionala skådebanans årsredovisning.

§ 9 Valberedning

 

Moment 1
Valberedningen består av minst tre ledamöter med två ersättare. En av ledamöterna väljs till sammankallande.

 

Moment 2
Medlemmar i den regionala skådebanan har rätt att nominera kandidater till skilda poster i den regionala skådebanan.

 

Moment 3
Det är valberedningens skyldighet att berätta vem och vilka som har rätt att nominera och när i tiden som det är möjligt att nominera.


Det är även valberedningens skyldighet att informera om vilka poster som är aktuella för nyval.


Både valberedningen och årsmötet äger rätt att nominera.

§ 10 Beslut om den regionala skådebanans upplösning

 

Moment 1
Den regionala Skådebanan kan upplösas om tre fjärdedels majoritet så beslutar vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.

 

Det ska vara minst två månader mellan det första och det andra mötet.

 

Moment 2

Upplöses den regionala Skådebanan ska eventuella tillgångar tillfalla Riksskådebanan.

§ 11 Stadgeändring

 

 

Den regionala Skådebanans stadgar kan endast ändras efter det att normalstadga för regional skådebana ändras. 

 

Ett sådant beslut fattas vid Riksskådebanans årsmöte.